Home | Leden Raad van twaalf | Contact | ProductenKennisgeving: Expertise | Krachtenbundeling | Samenwerking | Wat doen deze instellingen?
 
   

Provinciale instellingen
voor kunst en cultuur
bundelen expertise


Nederland kent instellingen voor kunst en cultuur op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Wij, de instellingen op provinciaal niveau, zijn actief op het terrein van de kunst- en cultuureducatie en -participatie. Wij werken voor en met overheden, het onderwijs, de amateurkunst en de professionele kunsten. Wij zijn in essentie intermediaire organisaties die zich, vanuit de provinciale optiek, kenmerken door hun integrale, bovenlokale en innovatieve benadering.

De directeuren van de provinciale instellingen voor kunst en cultuur hebben hun krachten gebundeld in de zogeheten Raad van twaalf. De Raad van twaalf vertegenwoordigt 16 provinciaal werkende cultuurinstellingen die tezamen een jaarlijkse omzet van € 38 miljoen realiseren en waarbij in totaal 550 mensen in de dagelijkse culturele praktijk werkzaam zijn.

Expertise
De Raad van twaalf treedt namens de provinciale instellingen voor kunst en cultuur op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst en cultuurproductie en -bereik. Wij vervullen een scharnierfunctie in de culturele infrastructuur van Nederland. Wij hebben specifieke expertise als het gaat om regionaal kunst- en cultuurbeleid, cultuurbeleid in relatie tot andere beleidsterreinen (zorg, welzijn, ruimtelijke ordening, toerisme, enzovoort) en de samenhang en effectiviteit van het cultuurbeleid van de drie overheidslagen. Wij stellen onze expertise beschikbaar middels adviezen en publicaties. Wij nemen het initiatief tot gesprekken en bijeenkomsten.

naar boven

Krachtenbundeling
De Raad van twaalf deelt onderling expertise. De krachtenbundeling leidt tot verbindingen over de provincie-grenzen heen tussen mensen en organisaties die opereren in de kunst- en cultuursector. We vergroten op die manier de slagkracht, de effectiviteit en de toegevoegde waarde van onze organisaties. We zetten deze kennis en ervaring in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland.

naar boven

Samenwerking
De Raad van twaalf neemt het initiatief om, op concrete punten, samen op te trekken met de Kunstconnectie, de branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten, en het verlegplatform Erfgoed Nederland (OPEN) en andere samenbundelingen van provinciaal werkende kunst- en cultuurinstellingen.

naar boven

Wat doen deze instellingen?
De provinciale instellingen vervullen in de provincies een aantal basistaken om het kunst en cultuurklimaat te optimaliseren. Wij nemen voor al onze doelgroepen professionele kunst en artistieke ontwikkeling als referentiekader. De wereld van de verbeeldingskracht is ons domein. We creëren de voorwaarden, we stimuleren, we initiëren. De beleidsadviseurs en specialisten in de verschillende kunstdisciplines van de provinciale instellingen zijn op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur en kennen de cultuurmakers en het publiek in hun provincie van het kleinste dorp tot de grootste stad. Vanuit die positie pakken ze signalen op en zetten die om in nieuwe en vernieuwende concepten, diensten en producten in samenwerking met verschillende partners en partijen. Provincies zetten steeds meer in op gebiedsgericht en bovenlokaal werken. De provinciale kunst- en cultuurinstellingen voeren delen daarvan uit door het ontwikkelen van een integrale, programmatische aanpak met oog en oor voor de kenmerken van de lokale, regionale en provinciale cultuur. “Zichtbaar maken wat er is, stimuleren wat er kan zijn”, aldus het motto van Kunstgebouw in Zuid-Holland, één van de aangesloten instellingen.

“Kunst en cultuur vertelt je alles over je identiteit, over waar je je thuis kunt voelen. Lokale kunst- en erfgoed initiatieven zijn lokale bouwstenen. Maar het levert nog geen provinciaal kunst en cultuurhuis op. De provinciale kunst en cultuurinstellingen vormen het cement tussen de lokale initiatieven. Zij bouwen aan een provinciaal kunst en cultuurhuis. Daarmee wordt het meer dan een verzameling losse stenen. Het wordt een huis waar je kunt wonen, waarin je je thuis kunt voelen. Je wereld wordt er groter van.”
Loek Sijbers, directeur EDU-ART Gelderland en voorzitter Raad van twaalf

naar boven