Met Twaalf op weg naar ’24

12-02-2021

Missiedocument ‘Met Twaalf op weg naar ’24’ (pdf)

Over de Raad van Twaalf

Stichting Raad van Twaalf is het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Alle aan de Raad van Twaalf verbonden organisaties werken in de eigen provincie samen met de culturele sector (professionele instellingen, zelfstandige kunstaanbieders en organisaties voor amateurkunst), met het onderwijs en vaak ook met organisaties op het gebied van welzijn en zorg of het bedrijfsleven. En natuurlijk met de gemeenten.

De leden van de Raad van Twaalf vervullen in eerste instantie een rol binnen hun eigen provincie. Als adviesorgaan, steuninstelling, kenniscentrum, productontwikkelaar en netwerkorganisatie. Dat doen ze met veel passie. Maar ze delen de kennis uit de eigen provinciale praktijk ook met elkaar. En als Raad van Twaalf maken zij zich sterk voor landelijke advisering van en afstemming met organisaties als het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Kunsten 92, Raad voor Cultuur, Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.

We bevinden ons als Twaalf in de tweede lijn van organisaties voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie, tussen lokale centra (eerste lijn) en landelijke organisaties als het LKCA (derde lijn). Vanuit deze positie maken we ons sterk voor afstemming in beleid, van landelijk tot lokaal, in cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Wie zijn de Twaalf

VRIJDAG (Groningen), K&C (Groningen/Drenthe), Keunstwurk (Friesland), Rijnbrink (Overijssel), Kubus (Flevoland), Cultuur Oost (Gelderland), Kunst Centraal (Utrecht), Plein C (Noord-Holland), Kunstgebouw (Zuid-Holland), Cultuurkwadraat (Zeeland), KunstLoc Brabant (Noord-Brabant), Huis voor de Kunsten Limburg.

Onze visie op kunst en cultuur

Kunst en cultuur nemen al sinds mensenheugenis een belangrijke plek in onze samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Ze doen een beroep op ieders verbeeldingskracht. Ze inspireren en verrijken, maken nieuwsgierig en vaardiger, zorgen voor diversiteit en voor verbinding, bevorderen de gezondheid en dragen bij aan maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Kunst en cultuur zijn er voor iedereen in Nederland. Of het nu gaat om het bezoeken van een film, theatervoorstelling of tentoonstelling of het actief musiceren, schrijven of dansen. Iedereen moet hiervoor gelijke kansen hebben, de mogelijkheid krijgen de eigen talenten te ontwikkelen en ontplooien, via cultureel erfgoed verbinding met het verleden aan te gaan, nieuwe media te ontdekken of cross-overs van kunstzinnige disciplines op te zetten.

Onze missie in de jaren 2021-2024

• Wij maken ons als Twaalf sterk voor goede cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren in Nederland, van 4 tot 18 jaar; duurzame en in het onderwijs verankerde cultuureducatie met kwaliteit, gericht op persoonlijkheidsvorming en talentontwikkeling;
• Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen; diversiteit en inclusie staan bij ons voorop;
• We zetten kunst en cultuur in voor maatschappelijke opgaven als burgerschap, leefbaarheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, welzijn en arbeidsparticipatie;
• We zoeken naar verbreding en vernieuwing van disciplines en doelgroepen in de kunst en cultuur;
• We bevorderen zowel passieve als actieve cultuurparticipatie voor alle doelgroepen, van jongeren die hun talenten willen ontwikkelen, amateurs die creatief bezig willen zijn, ouderen die cultureel vitaal willen blijven, maar ook mensen die minder affiniteit met cultuur hebben;
• Wij hanteren als Twaalf in al onze werkzaamheden de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Hoe doen we dit

In elke provincie zijn één of meer instellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Als Twaalf zijn wij zijn de ondersteuners en uitvoerders van het provinciale beleid op dit terrein. En wij zetten in op verduurzaming en verankering ervan. Afhankelijk van de opdracht per provincie richten wij ons op informatievoorziening en advisering, bieden ondersteuning, bemiddelen, doen aan deskundigheidsbevordering en netwerkvorming, zorgen voor projectontwikkeling en productontwikkeling, bieden lesaanbod en facilitaire ondersteuning, voeren uit waar nodig en denken mee als het gaat om financiering en fondsen.

Meer informatie

Stichting Raad van Twaalf
p/a Kunstgebouw Zuid-Holland
Broekmolenweg 2 0
2289 BE Rijswijk

Voorzitter: Marieke Vegt, K&C, (0592) 336 926, mariekevegt@kunstencultuur.nl
Secretaris: Aukje Bolle, Kunstgebouw, (015) 215 45 15, aukje.bolle@kunstgebouw.nl