Overijssel
Gelderland
Noord Brabant
Friesland
Drenthe
Groningen

Kunst en cultuur voor iedereen

Provincies bundelen krachten voor cultuureducatie en -participatie

Flevoland
Noord Holland
Zuid Holland
Limburg
Utrecht
Zeeland

Over de Raad van Twaalf

De Raad van Twaalf is het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Alle leden van de Raad van Twaalf werken in hun eigen provincie samen met de culturele sector (professionele instellingen, zelfstandige kunstaanbieders en organisaties voor amateurkunst), met het onderwijs en vaak ook met organisaties op het gebied van welzijn en zorg of het bedrijfsleven én natuurlijk met gemeenten.

Positie

De leden van de Raad van Twaalf vervullen in eerste instantie een rol binnen hun eigen provincie. Als adviesorgaan, steuninstelling, kenniscentrum, productontwikkelaar en netwerkorganisatie. Dat doen ze met veel passie. Maar ze delen de kennis uit de eigen provinciale praktijk ook met elkaar.

De Raad van Twaalf maakt zich sterk voor landelijke advisering en afstemming met organisaties als het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Kunsten ’92, Raad voor Cultuur, Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.

De Raad van Twaalf bevindt zich in de tweede lijn van organisaties voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie, tussen lokale centra (eerste lijn) en landelijke organisaties als het LKCA (derde lijn). Vanuit deze positie maken de leden zich sterk voor afstemming in het beleid van cultuureducatie en cultuurparticipatie, van landelijk tot lokaal.

Landelijk en lokaal maken wij ons sterk voor kunst- en cultuureducatie en -participatie.

Onze visie op kunst en cultuur

Kunst en cultuur nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Ze doen een beroep op ieders verbeeldingskracht. Ze inspireren en verrijken, maken nieuwsgierig en vaardiger, zorgen voor diversiteit en voor verbinding, bevorderen de gezondheid en dragen bij aan maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

 

Kunst en cultuur voor iedereen!

Kunst en cultuur zijn er voor iedereen in Nederland. Of het nu gaat om het bezoeken van een film, theatervoorstelling of tentoonstelling of het actief musiceren, schrijven of dansen. Iedereen moet hiervoor gelijke kansen hebben, de mogelijkheid krijgen de eigen talenten te ontwikkelen en ontplooien, via cultureel erfgoed verbinding met het verleden aan te gaan, nieuwe media te ontdekken of cross-overs van kunstzinnige disciplines op te zetten.

Onze missie in de jaren 2021-2024

Wij maken ons als de Raad van Twaalf de komende jaren sterk voor:

Educatie

Goede cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren in Nederland, van 4 tot 18 jaar: duurzame en in het onderwijs verankerde cultuureducatie met kwaliteit, gericht op persoonlijkheidsvorming en talentontwikkeling.

Gelijke kansen

Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen: diversiteit en inclusie staan bij ons voorop.

Maatschappelijk

We zetten kunst en cultuur in voor maatschappelijke opgaven als burgerschap, leefbaarheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, welzijn en arbeidsparticipatie.

Participatie

We bevorderen zowel passieve als actieve cultuurparticipatie voor alle doelgroepen, van jongeren die hun talenten willen ontwikkelen, amateurs die creatief bezig willen zijn, ouderen die cultureel vitaal willen blijven, maar ook mensen die minder affiniteit met cultuur hebben.

Verbreding en vernieuwing

We zoeken naar verbreding en vernieuwing van disciplines en doelgroepen in de kunst en cultuur.

Codes

Wij hanteren als Raad van Twaalf in al onze werkzaamheden de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code.

Hoe doen we dit

In elke provincie zijn één of meer instellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Als Raad van Twaalf zijn wij de ondersteuners en uitvoerders van het provinciale beleid op dit terrein.
Wij zetten in op verduurzaming en verankering. Afhankelijk van de opdracht per provincie richten wij ons op informatievoorziening en advisering, bieden ondersteuning, bemiddelen, doen aan deskundigheidsbevordering en netwerkvorming, zorgen voor projectontwikkeling en productontwikkeling, bieden lesaanbod en facilitaire ondersteuning, voeren uit waar nodig en denken mee als het gaat om financiering en fondsen.

De leden

Meer informatie?

Stichting Raad van Twaalf
p/a Kunstgebouw
Broekmolenweg 20
2289 BE Rijswijk

Voorzitter

Marieke Vegt
Stichting Kunst & Cultuur
mariekevegt@kunstencultuur.nl
(0592) 336 926

Secretaris

Aukje Bolle
Kunstgebouw
aukje.bolle@kunstgebouw.nl
(015) 215 45 15