Verzoek om verbinding van impuls-
programma’s

17-06-2021

Brief aan demissionair minister Van Engelshoven met het verzoek om verbinding van impulsprogramma’s (pdf)

Datum: 15 juni 2021
Betreft: Verzoek om verbinding van impulsprogramma’s

Geachte mevrouw Van Engelshoven,

Met dit schrijven wil ik u meenemen in de visie van de Raad van Twaalf op de impulsprogramma’s cultuur en onderwijs. Ons inziens liggen er onbenutte kansen voor het onderwijs, en daarmee voor de kinderen en jongeren in Nederland. Wij adviseren u en het nieuwe kabinet het recentelijk gelanceerde Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te verbinden aan het al langer lopende programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Verbinding van beide programma’s levert een positieve bijdrage aan het behalen van de doelen van beide programma’s en kan bovendien de lastendruk, door stapeling van regelingen, voor het onderwijs verlagen.
Hieronder licht ik toe wie de Raad van Twaalf is, wat onze visie is en hoe wij denken een grotere meerwaarde te kunnen creëren door verbinding van de programma’s.

Raad van Twaalf
De Raad van Twaalf is het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. De twaalf afzonderlijke organisaties hebben dankzij ieders provinciale opdracht goed zicht op de ontwikkelingen in de regio. In ons samenwerkingsverband delen we kansen en knelpunten teneinde een goede verbinding tussen de praktijk van het onderwijs en het landelijke beleid te realiseren.

Cultuureducatie met Kwaliteit
De leden van de Raad van Twaalf zijn vanaf de start van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in 2012, als penvoerder of partner, betrokken bij het programma. Wat begon als een impuls kent inmiddels een duurzaam karakter en duurzame structuur met netwerken die lokaal, provinciaal en landelijk aan eenzelfde doel werken, te weten de kwaliteit van het cultuuronderwijs verbeteren. Zo dragen we samen de zorg dat alle kinderen in Nederland kansen krijgen om hun creativiteit en sociaalemotionele kwaliteiten te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en ontplooien.

De derde periode van het programma is dit jaar gestart en biedt penvoerders de mogelijkheid om de netwerken uit te breiden met de PABO’s en kunstvakopleidingen, kinderopvangorganisaties en het voortgezet onderwijs. Opnieuw met dezelfde focus: duurzame verbetering van het cultuuronderwijs.

Het programma CMK is in alle provincies zo ingericht dat het aansluit bij de doelen, opdrachten en terminologie van curriculum.nu.
Dat er vanuit drie overheidslagen zo goed kan worden samengewerkt is onder andere te danken aan het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs dat echter in 2023 afloopt. Graag denken we vanuit provinciaal perspectief alvast met u vooruit over een vervolg van de afspraken.

Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs is in het leven geroepen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Scholen ontvangen een budget, van ongeveer € 700,- per leerling, voor het opzetten van een eigen schoolprogramma dat moet worden samengesteld binnen zes doelgebieden.

Wij zien hier kansen voor het verbinden van activiteiten in het kader van het NPO en de activiteiten in het kader van CMK. Cultuureducatie heeft immers raakvlakken met alle doelgebieden. In de afgelopen jaren is veel kennis opgedaan en zijn er stevige netwerken gebouwd waarin cultuur- en onderwijsinstellingen samen werken aan cultuureducatie. Tegelijkertijd kampen scholen, ook al voor de coronacrisis zich aandiende, met onderbezetting en overbelasting en een te breed scala aan separate opdrachten. Het NPO biedt veel mogelijkheden, maar betekent tegelijkertijd een extra opdracht.

Als Raad van Twaalf vragen wij u om:
• Het belang van creativiteit en verbeeldingskracht, en daarmee het belang van cultuuronderwijs als essentieel onderdeel van het curriculum, te onderschrijven en dat uit te dragen.
• Een mogelijkheid te creëren om 8 procent van de NPO middelen tot en met 2024 in te zetten voor cultuuronderwijs en deze te koppelen aan CMK. Op deze wijze staan het NPO en CMK niet los van elkaar, maar worden met elkaar verweven. Dit ontzorgt het onderwijs niet alleen; scholen kunnen ook bouwen aan één strategie en
daarmee een duurzame ontwikkeling van hun onderwijs. Bovendien hoeven ze dan niet voor iedere impuls een nieuw plan te maken.
• Scholen een meerjarig perspectief te bieden door middelen structureel te verankeren.

Graag denkt de Raad van Twaalf met u mee hoe Cultuureducatie met Kwaliteit en het Nationaal Programma Onderwijs in samenhang kan bijdragen aan een goed implementatie van Curriculum.nu in de toekomst.

Als voorzitter van de Raad van Twaalf ga ik graag met u in gesprek over wat wij samen kunnen doen om de voorliggende kansen optimaal te benutten.

Namens de leden van de Raad van Twaalf
Marieke Vegt
voorzitter